Historia Polski

Akcja Wisła: Poznaj wpis wysiedlonych i ich losy po wojnie.

Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan26 marca 202411 min
Akcja Wisła: Poznaj wpis wysiedlonych i ich losy po wojnie.

Akcja Wisła spis wysiedlonych to tragiczny rozdział w historii Polski i Ukrainy po II wojnie światowej. W ramach operacji wysiedleńczej przeprowadzonej przez władze komunistyczne, setki tysięcy Ukraińców zostało przymusowo przesiedlonych z ich rodzinnych stron na tzw. Ziemie Odzyskane. Ich losy po zakończeniu wojny były niezwykle trudne - nie tylko musieli stawić czoła traumie wysiedlenia, ale także zmagali się z dyskryminacją, biedą i niewolą w komunistycznym systemie. W tym artykule poznacie szczegółowy przebieg akcji Wisła, a także to, jak potoczyły się później życie wysiedlonych.

Kluczowe wnioski:
 • Akcja Wisła była masową operacją przesiedleńczą, w ramach której przesiedlono na Ziemie Odzyskane ok. 150 tys. Ukraińców.
 • Celem akcji było ostateczne rozwiązanie tzw. problemu ukraińskiego poprzez rozproszenie mniejszości ukraińskiej na zachodzie Polski.
 • Wysiedleni Ukraińcy musieli stawić czoła licznym trudnościom po zakończeniu wojny - dyskryminacji, ubóstwu, rozłące rodzin.
 • Losy żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy kontynuowali walkę z Sowietami, były tragiczne - większość zginęła lub trafiła do łagrów.
 • Akcja Wisła pozostawiła trwały ślad w stosunkach polsko-ukraińskich, eskalując wzajemną niechęć i uprzedzenia.

Akcja Wisła - spis wysiedlonych i ofiar

Akcja Wisła była jedną z najbardziej tragicznych operacji przesiedleńczych w historii powojennej Polski. W okresie od kwietnia do lipca 1947 roku polskie władze komunistyczne przeprowadziły przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej z terenów południowo-wschodniej części kraju na tzw. Ziemie Odzyskane. Celem tej operacji było ostateczne rozwiązanie tzw. "problemu ukraińskiego" poprzez rozproszenie skupisk mniejszości ukraińskiej.

Skala tej operacji była ogromna. Według oficjalnych danych akcją wisła spis wysiedlonych obejmował około 150 tys. osób narodowości ukraińskiej. Większość z nich stanowiły kobiety, dzieci i osoby starsze, gdyż mężczyźni często ginęli wcześniej z rąk Sowietów lub Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wysiedlenia dotknęły zwłaszcza mieszkańców Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Lubaczowszczyzny.

Akcja przebiegała w bardzo brutalny sposób. Ludność ukraińska była często wyrzucana ze swoich domostw w ciągu kilku godzin, bez możliwości zabrania dobytku. Osoby stawiające opór były bite i aresztowane. W trakcie wysiedleń doszło również do przypadków gwałtów i mordów, chociaż dokładna liczba ofiar nie jest znana.

Tragedie rodzinne i humanitarne

Przymusowe wysiedlenia doprowadziły do licznych tragedii rodzinnych i humanitarnych. Rodziny zostały rozdzielone, a kobiety i dzieci często nie wiedziały, co stało się z ich mężami i ojcami. Wysiedleni musieli opuścić swoje domy, porzucić dobytek i zaczynać wszystko od nowa w nieznanym środowisku.

Stosunek władz komunistycznych do wysiedlonych był skrajnie niechętny. Traktowano ich jak element wrogi i podejrzany o współpracę z ukraińskim podziemiem niepodległościowym. Dlatego warunki, w jakich ich osiedlano, były bardzo trudne - często w zniszczonych budynkach bez wyposażenia.

Przyczyny akcji Wisła - usuwanie ludności ukraińskiej

Pomysł wysiedlenia ludności ukraińskiej z jej etnicznych terenów na wschodzie Polski zrodził się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Nowe władze komunistyczne, skupione wokół Polskiej Partii Robotniczej, za główny cel postawiły sobie stworzenie etniczne jednorodnego państwa polskiego. Zamieszkująca pogranicze mniejszość ukraińska od dawna borykała się z polskimi nacjonalistami, a część spośród nich aktywnie wspierała Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).

Narastający konflikt polsko-ukraiński na Kresach Wschodnich był dla komunistów olbrzymim problemem. Dążąc do jego rozwiązania, zaczęli planować masowe usunięcie Ukraińców z tych terenów. Operacja przesiedleńcza, która otrzymała kryptonim "Akcja Wisła", oficjalnie miała na celu zaprowadzenie spokoju i bezpieczeństwa w pasie przygranicznym poprzez pozbycie się "elementu wrogiego" i akcją wisła wykonawca wysiedlonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Trzeba było zrobić porządek na tych terenach [Kresów Wschodnich - przyp. red.], doprowadzić do normalizacji życia wśród miejscowej ludności, zapewnić bezpieczeństwo granic państwa i unicestwić reakcyjny partyzancki bandytyzm.

Tak bronili oficjalnie przeprowadzenia Akcji Wisły ówcześni przywódcy komunistyczni. Jednakże wiele wskazuje na to, że posłużyła ona również pozbyciu się niewygodnej dla nowego ustroju mniejszości narodowej, oskarżanej o separatyzm. Akcja ta wpisywała się też w trwający od 1944 roku proces przymusowych przesiedleń ludności między Polską a ZSRR.

Czytaj więcej: Czy szamaniczna domena może zagoić twoje duchowe rany?

Konsekwencje akcji Wisła dla wysiedlonych Ukraińców

Skutki Akcji Wisła były opłakane dla wysiedlonych Ukraińców. Zostali oni przymusowo wyrwani ze swoich domów i osiedleni na obcym dla nich terenie, często w bardzo trudnych warunkach bytowych. Ich życie na nowych terenach było naznaczone cierpieniem, biedą i dyskryminacją.

 • Rozłąka rodzin - podczas wysiedleń dochodziło często do rozdzielania członków rodzin, których losy się później rozchodziły. Ojcowie i mężowie trafiali do obozów lub więzień, podczas gdy matki z dziećmi były wywożone w różne rejony Polski.
 • Utrata majątków - przesiedleńcy musieli pozostawić cały swój dobytek - gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze, oszczędności. Na nowych terenach zaczynali życie praktycznie od zera, w nędzy.
 • Trudne warunki życia - wysiedlonych często osiedlano w zniszczonych budynkach, bez zaplecza higienicznego i zaopatrzenia. Dochodziło do licznych problemów ze znalezieniem pracy i wyżywieniem rodzin.
 • Dyskryminacja - władze komunistyczne traktowały Ukraińców jak element podejrzany i niewygodny. Obawiano się ich kontaktów z podziemiem niepodległościowym czy nawet ukraińskiej irredenty. Stąd szykany i ograniczenia w dostępie do edukacji, pracy czy swobodzie poruszania się.

W rezultacie, Akcja Wisła na długo pozostawiła trwały ślad w psychice i losach wysiedlonych Ukraińców. Wielu z nich przez długie lata cierpiało na traumę rozłąki z rodzinami i bezpowrotnej utraty całego dobytku.

Życie wysiedlonych w nowych miejscach osiedlenia po wojnie

Zdjęcie Akcja Wisła: Poznaj wpis wysiedlonych i ich losy po wojnie.

Losy wysiedlonych na Ziemie Odzyskane były wyjątkowo ciężkie i tragiczne. Przesiedleńcy musieli zmagać się z trudnościami bytowymi, dyskryminacją i niechęcią ze strony lokalnych władz i ludności. Ich położenie na nowych terenach było z reguły skrajnie trudne.

Akcja Wisła - spis wysiedlonych i ofiar

Akcja Wisła była jedną z najbardziej tragicznych operacji przesiedleńczych w historii powojennej Polski. W okresie od kwietnia do lipca 1947 roku polskie władze komunistyczne przeprowadziły przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej z terenów południowo-wschodniej części kraju na tzw. Ziemie Odzyskane. Celem tej operacji było ostateczne rozwiązanie tzw. "problemu ukraińskiego" poprzez rozproszenie skupisk mniejszości ukraińskiej.

Skala tej operacji była ogromna. Według oficjalnych danych akcją wisła spis wysiedlonych obejmował około 150 tys. osób narodowości ukraińskiej. Większość z nich stanowiły kobiety, dzieci i osoby starsze, gdyż mężczyźni często ginęli wcześniej z rąk Sowietów lub Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wysiedlenia dotknęły zwłaszcza mieszkańców Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Lubaczowszczyzny.

Akcja przebiegała w bardzo brutalny sposób. Ludność ukraińska była często wyrzucana ze swoich domostw w ciągu kilku godzin, bez możliwości zabrania dobytku. Osoby stawiające opór były bite i aresztowane. W trakcie wysiedleń doszło również do przypadków gwałtów i mordów, chociaż dokładna liczba ofiar nie jest znana.

Tragedie rodzinne i humanitarne

Przymusowe wysiedlenia doprowadziły do licznych tragedii rodzinnych i humanitarnych. Rodziny zostały rozdzielone, a kobiety i dzieci często nie wiedziały, co stało się z ich mężami i ojcami. Wysiedleni musieli opuścić swoje domy, porzucić dobytek i zaczynać wszystko od nowa w nieznanym środowisku.

Stosunek władz komunistycznych do wysiedlonych był skrajnie niechętny. Traktowano ich jak element wrogi i podejrzany o współpracę z ukraińskim podziemiem niepodległościowym. Dlatego warunki, w jakich ich osiedlano, były bardzo trudne - często w zniszczonych budynkach bez wyposażenia.

Przyczyny akcji Wisła - usuwanie ludności ukraińskiej

Pomysł wysiedlenia ludności ukraińskiej z jej etnicznych terenów na wschodzie Polski zrodził się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Nowe władze komunistyczne, skupione wokół Polskiej Partii Robotniczej, za główny cel postawiły sobie stworzenie etniczne jednorodnego państwa polskiego. Zamieszkująca pogranicze mniejszość ukraińska od dawna borykała się z polskimi nacjonalistami, a część spośród nich aktywnie wspierała Ukraińską Powstańczą Armię (UPA).

Narastający konflikt polsko-ukraiński na Kresach Wschodnich był dla komunistów olbrzymim problemem. Dążąc do jego rozwiązania, zaczęli planować masowe usunięcie Ukraińców z tych terenów. Operacja przesiedleńcza, która otrzymała kryptonim "Akcja Wisła", oficjalnie miała na celu zaprowadzenie spokoju i bezpieczeństwa w pasie przygranicznym poprzez pozbycie się "elementu wrogiego" i akcją wisła wykonawca wysiedlonych na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Trzeba było zrobić porządek na tych terenach [Kresów Wschodnich - przyp. red.], doprowadzić do normalizacji życia wśród miejscowej ludności, zapewnić bezpieczeństwo granic państwa i unicestwić reakcyjny partyzancki bandytyzm.

Tak bronili oficjalnie przeprowadzenia Akcji Wisły ówcześni przywódcy komunistyczni. Jednakże wiele wskazuje na to, że posłużyła ona również pozbyciu się niewygodnej dla nowego ustroju mniejszości narodowej, oskarżanej o separatyzm. Akcja ta wpisywała się też w trwający od 1944 roku proces przymusowych przesiedleń ludności między Polską a ZSRR.

Konsekwencje akcji Wisła dla wysiedlonych Ukraińców

Skutki Akcji Wisła były opłakane dla wysiedlonych Ukraińców. Zostali oni przymusowo wyrwani ze swoich domów i osiedleni na obcym dla nich terenie, często w bardzo trudnych warunkach bytowych. Ich życie na nowych terenach było naznaczone cierpieniem, biedą i dyskryminacją.

 • Rozłąka rodzin - podczas wysiedleń dochodziło często do rozdzielania członków rodzin, których losy się później rozchodziły. Ojcowie i mężowie trafiali do obozów lub więzień, podczas gdy matki z dziećmi były wywożone w różne rejony Polski.
 • Utrata majątków - przesiedleńcy musieli pozostawić cały swój dobytek - gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze, oszczędności. Na nowych terenach zaczynali życie praktycznie od zera, w nędzy.
 • Trudne warunki życia - wysiedlonych często osiedlano w zniszczonych budynkach, bez zaplecza higienicznego i zaopatrzenia. Dochodziło do licznych problemów ze znalezieniem pracy i wyżywieniem rodzin.
 • Dyskryminacja - władze komunistyczne traktowały Ukraińców jak element podejrzany i niewygodny. Obawiano się ich kontaktów z podziemiem niepodległościowym czy nawet ukraińskiej irredenty. Stąd szykany i ograniczenia w dostępie do edukacji, pracy czy swobodzie poruszania się.

W rezultacie, Akcja Wisła na długo pozostawiła trwały ślad w psychice i losach wysiedlonych Ukraińców. Wielu z nich przez długie lata cierpiało na traumę rozłąki z rodzinami i bezpowrotnej utraty całego dobytku.

Życie wysiedlonych w nowych miejscach osiedlenia po wojnie

Losy wysiedlonych na Ziemie Odzyskane były wyjątkowo ciężkie i tragiczne. Przesiedleńcy musieli zmagać się z trudnościami bytowymi, dyskryminacją i niechęcią ze strony lokalnych władz i ludności. Ich położenie na nowych terenach było z reguły skrajnie trudne.

Podsumowanie

Akcja Wisła była tragiczną operacją przesiedleńczą podjętą przez władze komunistyczne w 1947 roku wobec ludności ukraińskiej z Kresów Wschodnich. akcja wisła spis wysiedlonych objął około 150 tys. osób, które przymusowo przesiedlono na tzw. Ziemie Odzyskane. Skutki akcji były opłakane - rozłąka rodzin, utrata majątków, trudne warunki bytowe i dyskryminacja.

Oficjalnie akcja wisła wykonawca wysiedlonych miała na celu zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa na pograniczu. W rzeczywistości służyła rozproszeniu mniejszości ukraińskiej i pozbyciu się elementów niepożądanych przez nowy reżim. Losy wysiedlonych Ukraińców po wojnie były wyjątkowo ciężkie, naznaczone cierpieniem i biedą na obcych terenach.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zdjęcia z II wojny światowej: Najbardziej poruszające obrazy konfliktu.
 2. Bitwa pod Legnicą: Dzień, który zmienił losy Europy. Skutki
 3. Mickiewicz kontra Słowacki: Kto naprawdę był lepszym poetą? Poznaj fakty
 4. Marszałek Ferdinand Foch - jego rola i osiągnięcia w I wojnie światowej
 5. Wielki książę litewski Witold: Kim był Witold, potężny władca?
Autor Krystian Szatan
Krystian Szatan

Jako pasjonat historii i założyciel tego portalu, moim celem jest przybliżanie przeszłości w sposób, który ożywia dawne epoki i pokazuje, jak bardzo wpływają one na naszą teraźniejszość. Posiadam tytuł magistra historii ze specjalizacją w historii nowożytnej, co pozwala mi na głębokie zrozumienie procesów historycznych i ich kontekstów. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły